Jaostot ja lajit

Nokian Pyry

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nokian Pyry ry (“Pyry”)
Y-tunnus: 0151593-8
Korkeemäenkatu 12, 37100 NOKIA
toimisto@nokianpyry.fi
puh. 040 913 2156

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Mikko Vuorinen
toimisto@nokianpyry.fi
puh. 040 913 2156

3. Rekisterin nimi

Nokian Pyry ry:n henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Pyry käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

- Jäsenen ja harrastajien sekä muiden seuratoimijoiden tunnistamiseksi ja muun sopimussuhteen
perustamiseksi ja hallitsemiseksi
- palvelun toteuttamiseksi sekä jäsensuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi
- jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
- Pyry:n sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
- Pyry:n tarjoamien harrastemahdollisuuksien ja palveluiden markkinointiin
- harrastajien ja jäsenten palvelun ja harrastetoiminnan kehittämiseksi
- analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
- yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi jäsenille ja harrastajille sekä
mahdollisille muille sidosryhmille
- työntekijöiden työsuhteen hallitsemiseksi
- rekisterin pitämiseksi heistä, jotka ovat ilmoittautuneet harrastajiksi liikuntaryhmiin, seuran
jäsenrekisterin ylläpitämiseksi, laskutuksen toteuttamiseksi, seuran ja jaoston yleisen viestinnän ja
tiedottamisen hoitamiseksi, valmentajien ja muiden työntekijöiden sekä seuratoimijoiden tiedottamista
ja seuratukihakemusta sekä toimintasuunnitelmaa- ja kertomusta varten
Tietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus tai rekisterinpitäjän
oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

- etunimi ja sukunimi
- yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero
- ikä, syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus
- sukupuoli
- fyysiset ominaisuudet (esim. pituus, paino, vaatekoko)
- kansalaisuus ja kieli
- tilinumero
- sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimimerkki tai muu
yksilöintitieto
- opinto- ja työtausta
- harrastajan harrasteryhmät, jaostot ja joukkueet
- kilpailu- ja testaustulokset
- jäsen- ja harrastesuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
- lapsen tai muuten huollettavan harrastajan osalta yllä mainittuja vastaavat tiedot huoltajasta
- valokuvat henkilöstä, joukkueesta, kilpailuista ja tilaisuuksiin osallistujista jne.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään ja lapsen tai muuten huollettavan huoltajalta tämän suostumuksella, uutiskirjeiden tilauksen ja yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä sekä verkkopalveluiden (mm. Pyry:n verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat) ja evästeiden käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.
Tietoja voidaan päivittää lisäksi yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä ja viranomaisilta sekä yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

7. Tietojen säilytys

Pyry säilyttää henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.
Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
Jotkut Pyry:n palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia.
Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi ajantasaisuus tällaisia toiminnallisuuksia käyttäen.
Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

8. Tietojen luovutus

Yleisseurana Pyry tekee yhteistyötä kattojärjestön ja useiden eri lajiliittojen kanssa sekä luovuttaa harrastajatietojaan harrastamisen ja kilpailutoiminnan tarpeisiin. Täten jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan esimerkiksi urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten. Tietoja käsitellään näin ollen myös kattojärjestön ja lajiliittojen ylläpitämissä rekistereissä. Lisätietoja kattojärjestön ja lajiliittojen rekistereistä ja niiden noudattamista tietosuojakäytännöistä saa lajiliittojen nettisivustoilta.

Pyry saattaa käyttää palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, jäsen- ja harrastajapalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, jäsen- ja harrastajaviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen.

Henkilötietojasi luovutetaan vain tarpeeseen ja vain siinä määrin kuin kolmannet osapuolet osallistuvat Pyry:n palvelujen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Pyry:n määrittämiin tarkoituksiin. Pyry velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Pyry saattaa käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Pyry huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Pyry:n henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti
maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että Pyry on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Pyry:llä ei ole oikeutta käsitellä tietoja.
Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä Pyry:ä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojensa poistamista Pyry:n henkilörekistereistä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Pyry:ä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut Pyry:n henkilörekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Pyry ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 10. mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
Pyry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Pyry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Pyry vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Pyry:lle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Pyry:n palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Pyry suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

(Seloste päivitetty 8.5.2018)

 

Ajankohtaista

Ei ajankohtaista tiedotettavaa tällä hetkellä.

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Edellinen kuukausi Maaliskuu 2023 Seuraava kuukausi

© Nokian Pyry ry